Bävern – Bävern

Foto Kenneth Johansson

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Att bäfvern (Castor fiber L.) ej längre tillhör vårt lands fauna synes otvifvelaktigt. Några data angående detta djurs senaste förekomst i detta landskap torde dock icke sakna sitt intresse.

Den sista kända bäfvern dödades i Ljungdalen, Hede pastorat, pår 1834. I de nedre socknarne hade den utrotats tidigare: I Linsäll fångades den sista bäfvern med nät i Sömlingån 1827; i Sveg skall den siste hafva skjutits i bäcken Lill-Färingen något af de första åren af detta århundrade, i Ängersjö ihjälslogs den sist förmärkta vid kvarnstället invid Ängersjön samma tid, hvaremot djuret i Lillhärdal bibehållit sig intill 1820-25, då en ensam, länge iakttagen bäfver dödades med s.k. själfskott i ån Åsvasslan.

I Sv. Jägarförbundets nya tidskr. för 1887 finnes en uppgift om att en bäfver varit synlig vid Tännån i Tännäs s:n år 1885. Uti ”bidrag till kännedomen om Jemtlands och Herjeådalens fauna” af  P. Olsson (Öfversigt af Kongl. Vet. akademiens förhandlingar 1896 n:o 2), hvilken uppsats först under tryckningen af min blifvit mig bekant, återgifves samma uppgift. Enligt hvad jag på ort och ställe erfarit måste denna dock grunda sig på ett misstag. De ”bäfvervisten”, som i denna trakt iakttagits, äro också alla af betydligt äldre datum. Det gifves icke grundad anledning antaga, att bäfvern fortlefver i dessa nejder.

För mer information.

Om Stefan Åslund