Haren – Hârân

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Haren förekommer tämligen sparsamt på stora sträckor af landskapet beroende på den jämförelsevis ringa tillgången på löf- och granskog. Talrikast är han i vissa fjälldalar. Han fångas af allmogen med snaror och är äfven föremål för flitig stöfvarejakt. Endast den nordiska arten (Lepus borealis Nilss.) har af mig här iakttagits. Namn: hära; hanen: härabock.

För mer information.

Om Stefan Åslund