Rapphönan

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Rapphönan förekommer i dag sannorlikt ej i Härjedalen men var under förra seklet tydligen så vanlig att den hade ett lokalt namn, ”åkerhöna” (jmf ljungpipare).

Modins uppgigter om rapphönsen är så intressanta att jag citerar ordagrant ur hans år 1900 utkomna skrift:

”Rapphönan har sannolikt under de första tiotalen af detta århundrade invandrat till Härjedalen. Nilsson (Skandinav. Fauna, Fåglarna II, 1858) omtalar att en rapphönsflock under vintern 1830-31 uppehöll sig vid Sveg, och på 1860-talet förekommo de på finnarnas rågsvedjor i Ytterhogdal (Huskölen). En större invandring synes hafva ägt rum vid midten af 1870-talet. Hösten 1895 voro rapphönsen flerstädes talrika. Flockar kunde ses på 20-30 fåglar, och de förekommo häckande ända uppemot högfjällen, t.ex. i Råndalen och Sörvattnet. Påföljande vintrars ogynnsamma snöförhållanden m.m. hafva starkt reducerat stammen, så att för närvarande ett högst ringa antal rapphöns torde finnas kvar i provinsen”.

Rapphöns skall också ha funnits i Storsjö kapell 1888.89.

Du kan lyssna på Rapphönan här.

Om författaren