Skogslämmeln – Blåmus’n, blårôhtta, blålemmänd’n

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Skogslämmeln, här benämnd ”blåmus” och ”blåråtta” äfven ”blålemmänd” (Y. Hogdal) synes likaledes vara stationär i åtminstone landskapets västliga och sydliga trakter. 1895 förekom den samtidigt med föregående art (fjällämmeln) i ymnighet. Äfven påföljande år var den synlig, och förlidet år (1898) anträffade jag den under högsommaren (3/8), hvilket föranleder antaga, att han fortplantat sig i trakten (Linsäll). Den är af allmogen med visshet känd sedan 40 år tillbaka. I likhet med fjällämmeln förekommer den somliga år i stor mängd, antagligen liksom denne på grund af ”öfverbefolkning” tvingad till flyttningar.

För mer information.

Om Stefan Åslund