Skogsmård – Mårl

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Skogsmården (Martes sylvestris GESN.) har under senare tid starkt förökats till mycken men för småvildtet. Ett betydligt antal mårdar skjutas årligeneller fångas någon glång i saxar med bete äfvensom i fällor. Namn: mål.

Ett ovanligt stort ex. af skogsmård, skjutet i Ytterhogdal 24/11 1899, förtjänar omnämnas. Djuret mätte in längd från nosens spets till bakfotens klo 72 cm.; från nos till svansspets 80 cm. En annan egenhet företedde det därutinnan, att svansspetsen var gråaktigt hvit. För öfrigt var fällen ovanligt ljus, gulgrå, äfven stickelhåren. Enligt erfarna jägares mening och iaktagelser är detta (isynnerhet den ljusa svansspetsen) utmärkande för mycket gamla individ.

För mer information.

Om Stefan Åslund