Sorken – vånd’n

 Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Sorkarne företrädas, enligt hvad hittills kunnat utrönas, af ej mindre än 4 arter. Ej talrikt förekomma åkersorken (Arvicola agrestis L.), här benämnd mullvard, mullbökar eller jolpervånd, samt vattensorken (A. amphibius L.), här kallad musvamm äfvensom vassvånd.

Hösten 1895 insände jag till konservator Kolthoff sorkexemplar, som befunnos tillhöra de i Härjedalen ej förut anträffade arterna gråsidig sork (A. rufo-canus Sundev.) och långsvansade sorken (A. glareolus Schreb.). De båda sistnämnda skiljas ej af allmogen från skogslämmeln och nämnas i likhet med denne ”blåmöss”.

Om Stefan Åslund