Stenmård

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Stenmård (Martes foina Briss.). På grund af de meddelanden jag erhållit af allmogejägare om af dem dödade mårdar har jag haft anledning antaga det denna art finnes i landskapet, ehuru den förut ej blifvit för detsamma anmärkt. Ett af mig undersökt ex. , skjutet 2/12 1899 vid Ytterhogdal, tillhörde med visshet denna art. Den karakteristiskt tudelade bringfläcken hade å detta en svagt gul färg; i öfrigt voro de för M. foina gällande artmärkena otvetydiga. Uppgifves förekomma mera sällsynt än följande art. (Skogsmården)

För mer information.

Om Stefan Åslund